Politica de confidentialitate

I. CINE SUNTEM?

Noi suntem RIBBON INVEST MARKET SRL �?i prelucr?m datele dvs. personale �n calitate de operatori asocia?i. Aceasta �nseamn? c? suntem �mpreun? responsabili pentru modul de utilizare ?i protejare a datelor dvs

II. �N CE SCOP UTILIZ?M DATELE DVS.?

Vom folosi datele dvs. (ob?inute online sau personal), printre alte scopuri, pentru a v? gestiona �nregistrarea ca utilizator, pentru a gestiona achizi?iile de produse sau servicii, pentru a v? r?spunde �ntreb?rilor, precum ?i, dac? dori?i, pentru a v? trimite comunic?rile noastre personalizate.

III. CU CINE FACEM SCHIMB CU DATELE DVS.?

Vom face schimb cu datele dvs. cu furnizorii de servicii care ne ajut? sau ne ofer? sprijin, colaboratori externi cu care am �ncheiat un acord ?i care se afl? �n spa?iul sau �n afara Uniunii Europene.

IV. DREPTURILE DVS.:

Ave?i dreptul de a accesa, corecta sau ?terge datele dvs. personale. �n unele cazuri, ave?i ?i alte drepturi, spre exemplu, v? pute?i opune ca noi s? v? utiliz?m datele sau solicita?i portabilitatea lor astfel cum vom explica detaliat mai jos

V? invit?m s? citi?i �n continuare Politica noastr? complet? privind confiden?ialitatea ?i cookie-urile pentru a �n?elege �n detaliu modul �n care v? vom folosi datele personale ?i drepturile pe care le ave?i �n leg?tur? cu acestea.


�n aceast? Politic? de confiden?ialitate ?i cookie-uri ve?i g?si toate informa?iile relevante care se aplic? utiliz?rii datelor personale ale clien?ilor ?i utilizatorilor no?tri, indiferent de canal sau mijloace (online sau de personal) ale RIBBON INVEST MARKET SRL �n Rom�nia pe care le utiliza?i pentru a interac?iona cu noi.

Suntem transparen?i �n leg?tur? cu ceea ce facem cu datele dvs. personale, astfel �nc�t s? �n?elege?i implica?iile utiliz?rilor pe care le d?m sau drepturile pe care le ave?i �n leg?tur? cu datele personale.

V? punem la dispozi?ie permanent toate informa?iile �n aceast? Politic? de confiden?ialitate ?i cookie-uri pe care le pute?i consulta atunci c�nd considera?i c? este necesar ?i �n plus, o ve?i g?si informa?ii despre fiecare prelucrare a datelor personale pe m?sur? ce ve?i interac?iona cu noi.

Unele denumiri pe care le vom folosi �n aceast? Politic? de confiden?ialitate ?i cookie-uri, atunci c�nd vorbim despre Platforma noastr?, ne referim �n general la oricare dintre canalele sau mijloacele digitale sau personale pe care le-a?i folosit pentru a interac?iona cu noi.II. �N CE SCOP V? PRELUCR?M DATELE PERSONALE?

�n func?ie de produsele, serviciile sau func?ionalit??ile de care dori?i s? beneficia?i oric�nd, va trebui s? prelucr?m anumite date personale, care, �n general, vor fi dup? caz urm?toarele:

 • datele de identificare (de exemplu, numele, prenumele, limba ?i ?ara din care interac?iona?i cu noi, informa?iile de contact etc);
 • informa?ii economice ?i de tranzac?ionare (de exemplu, informa?iile privind pl??ile sau pe cele privind cardul bancar, informa?ii despre achizi?ii, comenzi, return?ri etc.);
 • datele privind conectarea, geolocalizarea ?i naviga?ia (�n cazul �n care interac?iona?i cu noi, de exemplu, de pe telefonul mobil);
 • informa?ii comerciale (de exemplu, dac? sunte?i abonat la newsletter-ul nostru);
 • date privind gusturile ?i preferin?ele dvs. Re?ine?i c? atunci c�nd v? rug?m s? completa?i datele personale pentru a v? oferi acces la anumite func?ionalit??i sau servicii ale Platformei, vom marca unele c�mpuri ca fiind obligatorii, deoarece acestea sunt informa?ii de care avem nevoie pentru a v? putea furniza serviciul sau pentru a v? oferi acces la func?ionalitatea respectiv?. V? rug?m re?ine?i c?, dac? decide?i s? nu ne furniza?i aceste informa?ii, este posibil s? nu pute?i finaliza �nregistrarea dvs. ca utilizator sau s? nu pute?i beneficia de aceste servicii sau func?ionalit??i. �n func?ie de modul �n care interac?iona?i cu Platforma noastr?, v? vom prelucra datele personale �n urm?toarele scopuri:

SCOP + info

�1.�Pentru a v? gestiona �nregistrarea ca utilizator al Platformei �n cazul �n care decide?i s? v? �nregistra?i ca utilizator pe Platforma noastr?, trebuie s? v? prelucr?m datele pentru a v? identifica ca utilizator al acesteia ?i pentru a v? oferi acces la diferitele sale func?ionalit??i, produse ?i servicii disponibile pentru dvs. ca utilizator �nregistrat. Pute?i s? v? anula?i contul de utilizator �nregistrat contact�ndu-ne prin Serviciul Clien?i.

2.�Pentru dezvoltarea, �ndeplinirea ?i executarea contractului de v�nzarecump?rare sau servicii pe care l-a?i �ncheiat cu Noi pe Platform? Acest scop include prelucrarea datelor personale, �n principal astfel:

 • S? v? contact?m �n leg?tur? cu actualiz?rile sau comunic?rile informative referitoare la func?ionalit??ile, produsele sau serviciile contractate, inclusiv trimiterea de sondaje privind calitatea produselor sau serviciilor furnizate.
 • Activarea mecanismelor necesare pentru a preveni poten?iala fraud? �mpotriva dvs. ?i �mpotriva noastr? �n timpul procesului de cump?rare. Dac? apreciem c? tranzac?ia ar putea fi frauduloas?, aceast? prelucrare poate conduce la blocarea tranzac?iei.
 • �n scopul factur?rii ?i pentru a v? pune la dispozi?ie chitan?ele ?i facturile aferente achizi?iilor pe care le-a?i efectuat pe Platform?.

3. Pentru a r?spunde solicit?rilor sau cererilor pe care le face?i prin intermediul canalelor Serviciului Clien?i Prelucr?m numai datele personale strict necesare pentru a v? gestiona sau a v? rezolva solicitarea sau cererea.

4. �n scopuri de marketing

Acest scop include prelucrarea datelor personale, �n principal pentru:

 • �n m?sura �n care v? abona?i la Newsletter, v? vom prelucra datele personale pentru a v? gestiona abonamentul, inclusiv trimiterea de informa?ii personalizate despre produsele sau serviciile noastre prin diverse mijloace (cum ar fi prin e-mail sau SMS). De asemenea, v? putem trimite aceste informa?ii prin notific?ri push �n cazul �n care le-a?i activat pe dispozitivul mobil.
 • Prin urmare, re?ine?i c? aceast? prelucrare a datelor implic? analiza profilului dvs. de utilizator sau de client �n scopul cre?rii de profile prin care determinam preferin?ele dvs. ?i, astfel, ce produse ?i servicii se potrivesc cel mai bine stilului dvs. de la momentul expedierii informa?iilor. De exemplu, pe baza istoricului dvs. de cump?r?turi ?i de navigare (adic?, pe baza articolelor de �mbr?c?minte pe care a?i f?cut clic), v? vom face sugestii cu privire la produsele despre care credem c? v? intereseaz? ?i, dac? sunte?i un utilizator �nregistrat, v? vom oferi func?ia �recuperare co? de cump?r?turi�.
 • Re?ine?i c? v? pute?i dezabona de la Newsletter �n orice moment ?i total gratuit prin sec?iunea �Newsletter� a Platformei, precum ?i prin instruc?iunile furnizate �n fiecare comunicare. Dac? nu dori?i s? primi?i notific?ri push, pute?i dezactiva aceast? op?iune pe dispozitivul dvs. mobil.
 • Pentru realizarea de ac?iuni promo?ionale (de exemplu, pentru desf??urarea de concursuri sau trimiterea listei de articole salvate pe adresa de e-mail pe care ne-o indicati). Prin participarea la orice ac?iune promo?ional?, ne autoriza?i s? prelucr?m datele furnizate aferente fiec?reire ac?iuni ?i pe care le putem comunica prin diverse mijloace, cum ar fi re?elele de socializare sau chiar pe Platform?. La fiecare ac?iune promo?ional? la care participa?i, ve?i putea accesa sec?iune de termeni si condi?ii, �n care v? vom oferi informa?ii mai detaliate cu privire la prelucrarea datelor dvs.
 • C�nd disemin?m pe Platform? sau prin canalele noastre de pe re?elele de socializare fotografiile sau imaginile pe care lea?i partajat �n mod public, cu condi?ia s? ne da?i consim??m�ntul �n acest sens.

5.�Analiza utiliz?rii ?i a calit??ii pentru �mbun?t??irea serviciilor noastre

Dac? accesa?i Platforma noastr?, v? inform?m c? vom prelucra datele dvs. de navigare �n scopuri analitice ?i statistice, adic? pentru �n?elegerea modului �n care utilizatorii interac?ioneaz? cu Platforma noastr? ?i astfel s? �i putem aduce �mbun?t??iri. De asemenea, uneori realiz?m ac?iuni ?i sondaje de calitate care vizeaz? cunoa?terea gradului de satisfac?ie al clien?ilor ?i utilizatorilor no?tri ?i detectarea ariilor �n care ne putem �mbun?t??i.

C�T TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTR??

Perioada de stocare a datelor dvs. va depinde de scopurile pentru care le prelucr?m, dup? cum detaliem mai jos:

Scop Termen de stocare:

1. Gestionarea �nregistr?rii dvs. ca utilizator al Platformei , prelucram datele dvs. pe perioada c�t ave?i statutul de utilizator �nregistrat (adic? p�n? c�nd decide?i s? v? dezabona?i).

2. Dezvoltarea, �ndeplinirea ?i executarea contractului de v�nzare sau de servicii prelucreaza datele dvs. pe durata de timp necesar? pentru a gestiona achizi?ionarea produselor sau a serviciilor pe care le-a?i cump?rat, incluz�nd eventuale return?ri, reclama?ii sau pl�ngeri legate de achizi?ionarea produsului sau a serviciului respectiv. �n unele situa?ii, vom prelucra datele doar p�n? �n momentul pe care �l stabili?i dvs., a?a cum este cazul datelor privind pl??ile (cu cardul) pe care ne solicita?i s? le stoc?m pentru eventuale achizi?ii viitoare.

3. Serviciul Clien?i vor prelucra datele dvs. at�t timp c�t este necesar pentru a v? satisface solicitarea sau cererea.

4. Marketing o sa prelucram datele dvs. p�n? c�nd v? ve?i dezabona sau ve?i anula abonamentul la newsletter. Dac? participa?i la ac?iuni promo?ionale, vom stoca datele pentru o perioad? de 6 luni de la �ncheierea ac?iunii promo?ionale.

5. Analiza utiliz?rii?i a calit??ii

Vom prelucra punctual datele dvs. pe durata �n care efectuam o ac?iune sau un sondaj specific privind calitate sau p�n? c�nd vom anonimiza datele dvs. de navigare.

Indiferent de modul �n care prelucram datele pe durata strict necesar? atingerea scopului vizat, ulterior le vom stoca ?i proteja �n mod corespunz?tor pe durata de timp �n care pot decurge responsabilit??i derivate din respectiva prelucrare, �n conformitate cu reglement?rile �n vigoare. Odat? ce ac?iunile posibile se prescriu �n fiecare caz, vom proceda la ?tergerea datelor cu caracter personal


III. TRANSFER?M DATELE DVS. PERSONALE C?TRE TER?I?

Pentru a �ndeplini scopurile indicate �n aceast? Politic? de confiden?ialitate ?i cookie-uri, este necesar s? acord?m acces la datele dvs. personale ter?ilor care ne ofer? sprijin �n serviciile pe care vi le oferim, ?i anume:

 • institu?ii financiare,
 • organe specializare �n descoperirea ?i prevenirea a fraudei,
 • furnizori de servicii tehnologice,
 • furnizori ?i colaboratori de servicii logistice, de transport ?i de livrare,
 • furnizorii de servicii aferente serviciului clien?i.
 • furnizori ?i colaboratori de servicii legate de marketing ?i publicitate.

Pentru a asigurara eficien?a serviciului, unii dintre furnizorii men?iona?i mai sus sunt situa?i �n teritorii in afara Spa?iului Economic European, care nu ofer? un nivel de protec?ie a datelor comparabil cu cel al Uniunii Europene, adic? Statele Unite. Pentru astfel de cazuri, v? inform?m c? v? vom transfera datele cu asigurarea unor garan?ii adecvate ?i p?str�nd �ntotdeauna securitatea datelor dvs.:IV. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTR? C�ND NE PUNE?I LA DISPOZI?IE DATELE PERSONALE?�

Ne angaj?m s? respect?m confiden?ialitatea datelor dvs. personale ?i s? garant?m exercitarea drepturilor dvs.

�n acest sens, Noi, Operatorii asocia?i, am convenit c? le pute?i exercita �n mod complet gratuit trimi?�nd un mesaj la o adres? de e-mail unic?, indic�nd pur ?i simplu motivul solicit?rii ?i dreptul pe care dori?i s?-l exercita?i.

�n acest sens Noi v? vom r?spunde �n maximum o lun? de la primirea fiec?rei solicit?ri. �n cazul �n care consider?m c? este necesar pentru a v? putea identifica, v? putem solicita o copie a unui document prin care s? v? dovedi?i identitatea. �n mod special, indiferent de scopul sau baza legal? �n temeiul c?reia v? prelucr?m datele, ave?i dreptul:

 • S? ne cere?i accesul la datele dvs. personale care sunt �n posesia noastr?. V? reamintim c?, dac? sunte?i utilizator �nregistrat al Platformei, pute?i verifica aceste informa?ii ?i �n sec?iunea corespunz?toare datelor dvs. personale.
 • S? ne cere?i s? rectific?m datele pe care le avem deja. Re?ine?i c? dac? sunte?i utilizator �nregistrat al Platformei, pute?i accesa sec?iunea corespunz?toare datelor personale din contul dvs. pentru a modifica sau actualiza datele personale. Oricum, re?ine?i c? prin furnizarea activ? a datelor dvs. personale prin orice mijloace, garanta?i c? acestea sunt adev?rate ?i exacte ?i v? angaja?i s? ne comunica?i orice modificare sau schimbare a acestora. Orice pierdere sau daun? provocat? Platformei sau operatorului Platformei sau oric?rei p?r?i ter?e prin comunicarea unor informa?ii eronate, inexacte sau incomplete �n formularele de �nregistrare, va constitui responsabilitatea exclusiv? a utilizatorului. V? rug?m re?ine?i ca regul? general? c? trebuie s? pune?i la dispozi?ie doar datele dvs. personale, nu ?i pe cele ale altor persoane, cu excep?ia cazurilor permise �n aceast? Politic? de confiden?ialitate ?i cookie-uri.
 • S? ne cere?i s? v? ?tergem datele �n m?sura �n care acestea nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care este nevoie s? le prelucr?m astfel cum v-am informat mai sus sau �n cazul �n care nu mai avem legitimitatea de a face acest lucru.
 • S? ne cere?i s? limit?m prelucrarea datelor dvs., ceea ce �nseamn? c? �n anumite cazuri, ne pute?i solicita s? suspend?m temporar prelucrarea datelor sau s? le stoc?m o perioad? mai �ndelungat? dec�t cea necesar? pentru atunci c�nd este posibil s? ave?i nevoie de ele.

Dac? ne-a?i dat consim??m�ntul pentru prelucrarea datelor dvs. �n orice scop, ave?i, de asemenea, dreptul s? �l retrage?i �n orice moment. Unele dintre modalit??ile prin care v? pute?i retrage consim??m�ntul sunt explicate �n sec?iunea 2, �n care explic?m �n ce scop v? prelucr?m datele. Atunci c�nd legalitatea prelucr?rii datelor se �ntemeiaz? pe consim??m�ntul dvs. sau pe executarea contractului, astfel cum am explicat �n sec?iunea 3, ve?i avea de asemenea dreptul s? solicita?i portabilitatea datelor personale. Aceasta �nseamn? c? ve?i avea dreptul s? primi?i datele personale pe care ni le-a?i pus la dispozi?ie �ntr-un format structurat, utilizat �n mod curent ?i care poate fi citit automat, pe care s? �l pute?i transmite altui operator �n mod direct, cu condi?ia s? fie posibil din punct de vedere tehnic. Pe de alt? parte, atunci c�nd prelucrarea datelor se �ntemeiaz? pe interesul nostru legitim, ve?i avea, de asemenea, dreptul de a v? opune prelucr?rii datelor.

�n cele din urm?, v? inform?m despre dreptul dvs. de a depune o pl�ngere la autoritatea competent? de control al protec?iei datelor, �n special c?tre:

Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal. Adres?: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod po?tal 010336, Bucure?ti, Rom�nia, tel. +40.318.059.211; +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.220, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, web-site-ul:�www.dataprotection.ro


CE SE �NT�MPL? DAC? NE PUNE?I LA DISPOZI?IE DATE ALE TER?ILOR?�

Oferim func?ii sau servicii care necesit? prelucrarea datelor personale ale unei ter?e p?r?i pe care ni le furniza?i, astfel cum se �nt�mpl? �n cazul activ?rii ?i trimiterii Cardului cadou sau al gestion?rii cererii pentru Bonul cadou. Dac? ne pune?i la dispozi?ie Date personale ale altor persoane, garanta?i c? le-a?i informat cu privire la scopurile ?i modul �n care trebuie s? prelucr?m datele lor personale.MODIFIC?RI ALE POLITICII DE CONFIDEN?IALITATE ?I COOKIES�

Este posibil s? modific?m informa?iile cuprinse �n prezenta Politic? de confiden?ialitate ?i cookie-uri atunci c�nd vom aprecia c? va fi necesar. �n acest caz, v? vom comunica �n diferite moduri prin intermediul Platformei (de exemplu, printr-un anun? tip banner, printr-o fereastr? pop-up sau printr-o notificare push) sau v? vom transmite la adresa de e-mail atunci c�nd modificarea �n cauz? este important? pentru confiden?ialitatea dvs., astfel �nc�t s? pute?i verifica modific?rile, s? le evalua?i ?i, dac? este cazul, s? v? opune?i sau s? anula?i orice serviciu sau func?ionalitate. �n orice caz, v? suger?m s? verifica?i periodic prezenta Politic? de confiden?ialitate ?i cookie-uri pentru cazul �n care exist? modific?ri minore sau dac? introducem o �mbun?t??ire interactiv?, profit�nd de faptul c? ve?i g?si �ntotdeauna prezenta. Politic? ca punct de informare permanent pe Web-ul nostru ?i pe App.

INFORMA?II PRIVIND COOKIE-URILE�

Utiliz?m cookie-uri ?i dispozitive similare pentru a v? facilita navigarea pe Platform?, pentru a ?ti cum interac?iona?i cu Noi ?i, �n unele cazuri, pentru a v? putea afi?a reclame pe baza obiceiurilor dvs. de navigare. V? rug?m s? citi?i Politica de cookie-uri pentru a cunoa?te �n detaliu cookie-urile ?i dispozitivele similare pe care le folosim, scopul acestora ?i alte informa?ii de interes.

Informa?ii despre cookie-uri:

Ce este un cookie? Un cookie este un mic fi?ier text pe care un site web �l stocheaz? pe PC-ul dvs., pe telefon sau pe orice alt dispozitiv, cu informa?ii despre navigarea pe site-ul web respectiv. Cookie-urile sunt necesare pentru a facilita navigarea ?i a o face mai u?or de utilizat ?i nu d?uneaz? computerului.

Aceast? Politic? folose?te termenul general de �cookie-uri� deoarece acestea sunt principala metod? pentru stocarea informa?iilor utilizate de acest site web, dar spa?iul de �Stocare Local?� al browser-ului este, de asemenea, utilizat �n acelea?i scopuri ca ?i cookie-urile.

Toate informa?iile incluse �n aceast? sec?iune sunt, de asemenea, valabile pentru aceast? �Stocare Local?�. Ce sunt cookie-urile folosite pe acest site web? Cookie-urile reprezint? o parte esen?ial? a func?ion?rii site-ului nostru web.

Scopul principal al cookieurilor noastre este de a v? �mbun?t??i experien?a de navigare. De exemplu, ele sunt folosite pentru a ne aminti preferin?ele (limba, ?ara etc.) �n timpul navig?rii ?i vizitelor viitoare. Informa?iile colectate de fi?ierele cookie ne permit, de asemenea, s? �mbun?t??im site-ul web prin estimarea numerelor ?i tiparelor de utilizare, adecvarea site-ului web la interesele individuale ale utilizatorilor, c?ut?ri mai rapide etc. �n unele cazuri, dac? am ob?inut �n prealabil consim??m�ntul dvs. informat, este posibil s? folosim cookieuri, tag-uri sau alte dispozitive similare pentru a ob?ine informa?ii care ne permit s? v? prezent?m, fie de pe site-ul nostru web propriu, fie de pe site-uri web ter?e sau prin orice alt mijloc, publicitate pe baza analizei obiceiurilor dvs. de navigare.

Care sunt cookie-urile care NU sunt folosite pe acest site web? Nu stoc?m informa?ii personale sensibile, cum ar fi adresa dvs., parola, datele de pe cardul dvs. de credit sau de debit, etc. �n cookie-urile pe care le folosim

Cine folose?te informa?iile stocate �n cookie-uri? Informa?iile stocate �n cookie-urile de pe site-ul nostru web sunt utilizate exclusiv de noi, cu excep?ia celor identificate mai jos ca �cookie-uri ter?? parte�, folosite ?i gestionate de entit??i externe pentru a furniza serviciile solicitate de noi, pentru �mbun?t??irea serviciilor noastre ?i a experien?ei utilizatorului c�nd navigheaz? pe site-ul nostru.

Principalele servicii pentru care se utilizeaz? aceste �cookie-uri ter?? parte� sunt ob?inerea de statistici de acces ?i garantarea opera?iunilor de plat? care se efectueaz?. Cum pot evita utilizarea cookie-urilor pe acest site? Dac? prefera?i s? evita?i utilizarea cookie-urilor �n aceast? pagin?, ?in�nd cont de limit?rile descrise mai sus, trebuie mai �nt�i s? dezactiva?i utilizarea cookie-urilor �n browser-ul dvs. ?i apoi s? ?terge?i Cookieurile salvate �n browser-ul asociat acestui site web.

Pute?i utiliza aceast? op?iune pentru a �mpiedica utilizarea cookie-urilor �n orice moment. Cum se dezactiveaz? ?i �mpiedic? utilizarea cookie-urilor? Pute?i restric?iona, bloca sau ?terge cookie-urile de pe acest site web oric�nd, modific�nd configura?ia browser-ului dvs., urm�nd pa?ii indica?i mai jos. �n timp ce set?rile sunt diferite �n fiecare browser, cookieurile sunt configurate �n mod normal �n meniul �Preferin?e� sau �Instrumente�. Pentru mai multe detalii despre configurarea fi?ierelor cookie �n browser-ul dvs., consulta?i meniul �Ajutor� din browser-ul propriuzis. Ce cookie-uri particulare utilizeaz? acest site web ?i �n ce scop? Tabelul de mai jos afi?eaz? cookie-urile, tag-urile ?i alte dispozitive similare utilizate de acest site web, �mpreun? cu�informa?ii despre scopul, durata ?i gestiunea (proprietate ?i ter?e p?r?i) ale fiec?ruia dintre ele.

Raspundem la orice intrebare

Logheaza-te

Megamenu

Cosul tau

There are no more items in your cart